RLGDZachęcamy do śledzenia procesu legislacji ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (TUTAJ). Projekt dotyczy zaostrzenia przepisów w celu ograniczenia nabywania przez cudzoziemców gruntów w Polsce m.in. poprzez: wyłączenie stosowania przepisów ustawy wszelkich gruntów położonych na terenach przeznaczonych na cele pozarolnicze decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną po dniu wejścia w życie ustawy, objęcie przepisami ustawy gruntów rolnych o pow. większej niż 5 ha; konieczność osobistego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy.