RLGDInformujemy, że Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" Jakub Roszuk, otrzymał powołanie na członka Zespołu doradczego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie sektora rybactwa.

Do zadań Zespołu doradczego należy m.in. praca nad przyszłym okresem finansowania. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr 10 z dnia 4 marca 2020 r., poz. nr 10 (zmienione Zarządzeniem MGMiŻŚ nr 18 z dnia 9 kwietnia 2020 r., poz. 19), wśród głównych zadań Zespołu znajdują się:

1. udział w procesie przygotowania oraz wdrażania programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027

2. proponowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących wykonywania rybołówstwa komercyjnego na Morzu Bałtyckim

3. wymiana informacji, prezentacja opinii oraz stanowisk w sprawach związanych z

a) prowadzeniem gospodarki rybackiej i wędkarskiej w śródlądowych wodach powierzchniowych, w szczególności w sprawach dotyczących warunków chowu, hodowli oraz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, z wyłączeniem spraw dotyczących zarybiania oraz ochrony i rozwoju żywych zasobów wód,

b) realizacją przepisów obejmujących warunki, tryb przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej podmiotom uprawnionym do rybactwa w wodach śródlądowych oraz dla obszarów zależnych od rybactwa śródlądowego, w tym pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej;

4. monitoring realizowania celów i osiągania wskaźników lub ich utrzymywania na zakładanym poziomie (oraz opracowywania działań ograniczających ryzyko ich nieosiągnięcia),  wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury – „AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2014–2020”;

5. nadawanie ram i określanie harmonogramów wdrażania celów strategii wieloletniego krajowego planu strategicznego dla akwakultury – „AKWAKULTURA 2020 – Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2014–2020”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania swoich uwag i propozycji, które Prezes mógłby przekazywać na spotkaniach Zespołu.