RLGD Informujemy, że w dniu  27 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD "Opolszczyzna". 

  W dniu 28 lutego br. Zarząd RLGD "Opolszczyzna" przyjął  Uchwałę nr 4/Z2/17  ws. przyjęcia propozycji zmian LSR RLGD "Opolszczyzna" po konsultacjach społecznych oraz zobowiązał Dyrektora Biura RLGD do przeprowadzenia dalszych czynności przewidzianych w procesie aktualizcji.

Propozycja zmian LSR po konsultacjach społecznych została obecnie przekazana do zaopiniowania Samorządowi Województwa Opolskiego. Zgodnie z obowiązująca procedurą, ostateczną uchwałę o przyjęciu zaktualizowanego tekstu LSR podejmuje Walne Zebranie Członków.

Pełen opis procesu aktualizacji Lokalnej Startegii Rozwoju RLGD "Opolsczyzna", który przeprowadzoany był jednocześnie z aktualizacją Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji znajduje się w zamieszczonym poniżej protokole.

Dokumenty:

1. Protokół z procesu aktualizacji LSR oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji z dn. 28.02.2017r.

2. Uchwała Zarządu RLGD "Opolszczyzna" nr 4/Z2/17 z dn. 28.02.2017r.

3. Załącznik do Uchwały Zarządu RLGD "Opolszczyzna" nr 4/Z2/17r.  - propozycja zmian LSR po konsultacjach społecznych