RLGDW dniu 07 marca 2018 roku, w Nadleśnictwie Opole, odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

Posiedzenie zostało zwołane głównie w celu zatwierdzenia zmian kart oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Podczas posiedzenia dokonane zostały także zmiany w składzie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

Zmiany kart ocen zgodności z LSR dokonano w następstwie pisma z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które obligowało wszystkie lokalne grupy działania do wprowadzenia zapisów regulujących temat polityk horyzontalnych Unii Europejskiej w procedurach oceny operacji. Przyjęte karty oceny zgodności z LSR będą obowiązywały od naborów ogłoszonych po ich przyjęciu. 

W zakresie składu Rady dokonano następujących zmian: 

- odwołanie Pana Mariana Magdziarza i powołanie Pana Krzysztofa Sucheckiego - jako reprezentanta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,

- odwołanie Pani Marii Kani z gminy Murów i powołanie Pana Dariusza Struskiego z gminy Lewin Brzeski,

- odwołanie Pani Bożeny Sochor i powołanie Pana Marcina Bartonia. 

Dziękujemy wszystkim odwołanym osobom za pełnioną dotychczas funkcję Członków Rady.

Podczas spotkania Prezes RLGD "Opolszczyzna" podziękował Panu Zdzisławowi Dzwonnikowi za długoletnią współpracę. 

Poinformował także o możliwości skorzystania ze szkoleń organizowanych przez RLGD w ramach projektu współpracy. Dokonał podsumowania tematu rekompensat wodnośrodowiskowych. 

Dyrektor Biura Aleksandra Czerkawska przedstawiła na koniec prezentację z podsumowaniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, zachęcając do współpracy i propozycji przy trwającej aktualizacji LSR. Przeprowadzono także dyskusję nad wskaźnikami, których realizacja na dzień przeprowadzenia spotkania wydaje się zagrożona. 

PREZENTACJA DOT. LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 

WZC1 07032018WZC3 07032018WZC 07032018