trzy loga UE RLGD

Nr ogłoszenia: 5/2023

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

wdrażająca Rybacką Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin:

Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:

Wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zakres tematyczny operacji na jakie prowadzony jest nabór:

Przedsięwzięcie 2.3.2: Rozwój oferty sektora rybackiego związanej z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi


1. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 16 do 27 stycznia 2023 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”: 45-050 Opole, ul. Zajączka 7/1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 14:30.

O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura RLGD „Opolszczyzna”. Wnioski nadesłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany we wskazanych miejscach przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie:

- papierowej (załączniki składane są w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem przez pracownika RLGD „Opolszczyzna lub podmiot który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem) w liczbie 2 jednobrzmiących, ponumerowanych  egzemplarzy oraz

- w tożsamej z wersją papierową, formie elektronicznej (skany oryginalnych dokumentów) na płycie CD/DVD (1 płyta).

Wniosek składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez osobę do tego upoważnioną (na podstawie pisemnego upoważnienia).

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać:
- w Biurze RLGD „Opolszczyzna”,
- pod nr telefonu 535 797 544 lub 535 380 010,
- za pomocą poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 2. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest  w formie zaliczki i/lub refundacji.


3. Zakres tematyczny operacji:

 Operacja realizuje LSR dla RLGD „Opolszczyzna” poprzez następujące cele:

Cel ogólny 2.  Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”

Cel szczegółowy 2.3    Dostępna i nowoczesna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i społeczna wspierająca sektor rybacki obszaru RLGD „Opolszczyzna”

Przedsięwzięcie 2.3.2   Rozwój oferty sektora rybackiego związanej z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

 Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór Liczba podmiotów sektora rybackiego, w których wdrożono usługi lub produkty inne niż w podstawowej działalności rybackiej


4. Warunki udzielenia wsparcia:

a) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym:

- zgodność operacji z naborem (m.in.: złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze, zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze),

- realizacja przez operację celu ogólnego i celu szczegółowego LSR wskazanego w ogłoszeniu o naborze, co spowoduje podniesienie wartości wskaźnika produktu przypisanego do Przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary,

- zgodność operacji z programem (zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”  na lata 2014-2020).

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla Przedsięwzięcia 2.3.2 stanowi Załącznik nr 1e do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.

b) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące dla Przedsięwzięcia 2.3.2 stanowią Załącznik 2b do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi: 74 punkty. 

Minimalna liczba punktów stanowiąca warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania, wynosi 40% wartości maksymalnej, tj. 29 punktów (zaokrąglenie liczby punktów do liczby całkowitej w dół).


 5. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wg. wykazu zawartego we wniosku o dofinansowanie,

 - Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów zawartych w Załączniku nr 2b do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”,

 - Oświadczenie o zgodności wersji papierowych wniosku z jego wersją elektroniczną stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze,

 - Oświadczenie o monitoringu stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze

 - Oświadczenie dotyczące równości szans i niedyskryminacji w projekcie stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze,

 - Oświadczenie o niezakończeniu operacji stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze,

- Oświadczenia RODO do Wniosku o dofinansowanie.

Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy zapoznać się w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


 6. Wysokość dostępnych środków

 Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  200.000,00 zł. 

Pomoc na operację jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.


 7. Informacja o miejscu udostępniania dokumentacji konkursowej

Cała dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”: www.lgropolszczyzna.pl w zakładce: „Dotacje”  oraz w wersji papierowej  w Biurze RLGD „Opolszczyzna”: 45-050 Opole, ul. Zajączka 7/1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 


DOKUMENTACJA KONKURSOWA Wszystkie aktualne dokumenty przydatne dla Wnioskodawców znajdują się także na stronie

http://lgropolszczyzna.pl/dotacje/okres-programowania-2014-2020

http://bip.opolskie.pl/2016/10/legislacja/


UWAGA!!! Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 

Wniosek o płatność składa się w terminie określonym w umowie, z tym, że koszty kwalifikowalne beneficjent może ponosić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.


INFORMACJE O NABORACH ORAZ DORADZTWO W ZAKRESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 535 797 544, 535 380 010