RLGDW dniu 17 kwietnia 2018 roku, w Opolu, odbyło się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna" w sprawie weryfikacji dokonanej oceny po złożonym proteście przez Ochotniczą Straż Pożarną w Domaradzkiej Kuźni dot. operacji pn. "Dostosowanie i wyposażenie wozu bojowego do ochrony i zabezpieczenia potencjału sektora rybackiego przed zagrożeniem i skutkami powodzi, suszy, pożaru w obszarze rybactwa RLGD" (nr wniosku 4/2018-2.1.1-3). 

Na posiedzeniu Rada większością głosów uznałą protest za niezasadny i podtrzymała swoje stanowisko ws. niezgodności operacji z LSR wyrażone Uchwałą nr II/14/18 z dnia 20 marca 2018 r. Dokumentacja związana z oceną przedmiotowej operacji została przekazana do Zarządu Województwa Opolskiego celem dalszej weryfikacji prawidłowości dokonanej oceny. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY. 

IMG 0944IMG 0947IMG 0950