DECYZJE KOMITETU WS. ODWOŁAŃ

 

 

 

14 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR „Opolszczyzna”, którego przedmiotem było omówienie 3 odwołań od decyzji Komitetu LGR „Opolszczyzna” z dnia 1 kwietnia br. podjętych Uchwałą nr XVI / V / 14 (dot. naboru nr LGR-Op/WK/02/2014 z zakresu Wzmocnienienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora społeczno - gospodarczego).

 

Protokół z posiedzenia Komitetu oraz wszystkie uchwały podjęte podczas Komitetu znajdują się w załączeniu.

 

Lista rankingowa uchwalona dla naboru nr LGR-Op/WK/02/2014  (Uchwała nr XVII /  II / 14)  jest ostateczną listą rankingową.

 


 

Przypominamy jednak, że w związku ze stwierdzoną po kontroli MRiRW wadą limitu finansowego naboru nr LGR-Op/WK/02/2014, wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Samorządu Województwa, jednak ich weryfikacja i ewentualna kontraktacja umów zostanie rozpoczęta po zakończeniu weryfikacji naboru nr LGR-Op/WK/02/2013 organizowanego w dniach 03 lipca do 02 sierpnia 2013 roku. W związku z tym informujemy, iż istnieje ryzyko, że wybrane do dofinansowania operacje nie będą weryfikowane ani zakończone umową, ze względu na brak środków finansowych.

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR "Opolzczyzna" z dnia 14.04.2014 r.
Uchwała nr XVII/I/14 z dnia 14.04.2014 r.
Uchwała nr XVII/II/14 z dnia 14.04.2014 r.

 

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMITETU Z DNIA 01.04.2014r.

Informujemy, iż od decyzji Komitetu LGR "Opolszczyzna"podjętej Uchwałą nr XVI / V / 14 z dnia 1 kwietnia 2014 ws. oceny projektów w ramach naboru wniosków nr LGR-Op/WK/02/2014 (Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obaszarów zależnych od rybactwa dla sektora społęczno -gospodarczego) wpłynęły 3 odwołania.

Złożone odwołania będą przedmiotem posiedzenia Komitetu LGR "Opolszczyzna", które odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku. Rejestry złożonych odwołań oraz planowany porządek obrad znajdują się poniżej w załącznikach.

Rejestr odwołań - LGR-Op-WK-02-2014
Planowany porządek obrad Komitetu w dniu 14.04.2014 r.

 

DECYZJE KOMITETU LGR "OPOLSZCZYZNA"

1 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR „Opolszczyzna”, którego przedmiotem było:

a) omówienie 5 odwołań od decyzji Komitetu LGR „Opolszczyzna” z dnia 10 marca br. podjętych Uchwałą nr XIV / I / 14 (dot. naboru nr LGR-Op/PW/01/2014), 

b) omówienie 2 odwołań od decyzji Komitetu LGR "Opolszczyzna" z dnia 11 marca br. podjętych Uchwałą nr XV / III / 14 (dot. naboru nr LGR-Op/RR/01/2014)

c) ocena wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez przedstawicieli sektora społeczno - gospodarczego w odpowiedzi na konkurs nr LGR-Op/WK/02/2014 z zakresu Wzmocnienienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Protokół z posiedzenia Komitetu oraz wszystkie uchwały podjęte podczas Komitetu znajdują się w załączeniu.

Listy rankingowe uchwalone dla naboru nr LGR-Op/PW/01/2014 oraz nr LGR-Op/RR/01/2014 (Uchwała nr XVI /  II / 14 oraz Uchwała nr XVI /  IV / 14)  są ostatecznymi listami rankingowymi.

Przedstawione poniżej wyniki przeprowadzonej oceny naboru nr LGR-Op/WK/02/2014 nie są ostateczne - od wyników tej oceny istnieje możliwość odwołania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR „Opolszczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o wynikach naboru. W tym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu z posiedzenia Komitetu.

Odwołania bez uzasadnienia, nie dotyczące oceny zgodności operacji z LSROR lub oceny według kryteriów oceny operacji, złożone przez nieuprawniony podmiot, wniesione do niewłaściwej instytucji lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Ostateczne wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań.

Informujemy jednocześnie, że w związku ze stwierdzoną po kontroli MRiRW wadą limitu finansowego naboru nr LGR-Op/WK/02/2014, wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Samorządu Województwa, jednak ich weryfikacja i ewentualna kontraktacja umów zostanie rozpoczęta po zakończeniu weryfikacji naboru nr LGR-Op/WK/02/2013 organizowanego w dniach 03 lipca do 02 sierpnia 2013 roku. W związku z tym informujemy, iż istnieje ryzyko, że wybrane do dofinansowania operacje nie będą weryfikowane ani zakończone umową, ze względu na brak środków finansowych.

Uchwała nr XVI/I/14 z dnia 01.04.2014 r.
Uchwała nr XVI/II/14 z dnia 01.04.2014 r.
Uchwała nr XVI/III/14 z dnia 01.04.2014 r.
Uchwała nr XVI/IV/14 z dnia 01.04.2014 r.
Uchwała nr XVI/V/14 z dnia 01.04.2014 r.
Protokól z posiedzenia LGR "Opolszczyzna" z dnia 01.04.2014 r.

 

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMITETU  LGR

Informujemy, iż od decyzji Komitetu LGR "Opolszczyzna" z dnia 10 marca 2014r. oraz 11 marca 2014r.  wpłynęło łącznie 7 odwołań:

- 5 odwołąń od dezycji Komitetu podjętej Uchwałą nr XIV / I / 14 (Nabór LGR-Op/PW/01/2014) w dniu 10 marca 2014r..

- 2 odwołania od decyzji Komitetu podjętej Uchwałą nr XV / II / 14 (Nabór LGR-Op/RR/01/2014) w dniu 11 marca 2014r..

Złożone odwołania będą przedmiotem posiedzenia Komitetu LGR "Opolszczyzna", które odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku.

Podczas tego samego posiedzenia Komitetu LGR oceniane będą również wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr LGR-Op/WK/02/2014 z zakresu "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego .

Rejestry złożonych odwołań, planowany porządek obrad  oraz pismo MRiRW ws. postępowania odnośnie naboru nr LGR-Op/WK/02/2014 znajdują się poniżej w załącznikach.

Rejestr odwołań LGR-Op-RR-01-2914
Rejestr odwołań LGR-Op-PW-01-2014
Planowany porządek obrad Komitetu
Pismo MRiRW w sprawie naboru

 

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

W dniu 10 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR "Opolszczyzna" w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach  operacji  polegających na:

- Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 

(nr naboru: LGR-Op/PW/01/2014, termin naboru: 29.01 - 28.02.2014, sektor społeczno - gospodarczy,  liczba ocenianych wniosków: 16) 

– wyniki naboru zawiera Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XIV / I / 14.

W dniu 11 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR "Opolszczyzna" w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach  operacji  polegających na :

- Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 

(nr naboru: LGR-Op/WK/01/2014, termin naboru: 29.01 - 28.02.2014,  sektor publiczny, liczba ocenianych wniosków: 3) 

– wyniki naboru zawiera Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XV / II / 14. 

-  Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 

(nr naboru: LGR-Op/RR/01/2014, termin naboru: 29.01 - 28.02.2014,  sektor społeczno - gospodarczy, liczba ocenianych wniosków: 3) 

– wyniki naboru zawiera Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XV / III / 14. 

Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

(nr naboru: LGR-Op/OŚ/01/2014, termin naboru: 29.01 - 28.02.2014,  sektor społeczno - gospodarczy, liczba ocenianych wniosków: 2) 

– wyniki naboru zawiera Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XV / IV / 14. 

Przedstawione poniżej wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne - od wyników tej oceny istnieje możliwość odwołania.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR „Opolszczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o wynikach naboru. W tym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu z posiedzenia Komitetu.

Odwołania bez uzasadnienia, nie dotyczące oceny zgodności operacji z LSROR lub oceny według kryteriów oceny operacji, złożone przez nieuprawniony podmiot, wniesione do niewłaściwej instytucji lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ostateczne wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań.

Informujemy jednocześnie, iż w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontroli poprzedniego naboru (LGR-Op/WK/02/2013) w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego zmieniła się ostateczna lista rankigowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru LGR-Op/WK/02/2013. 

Sytuacja ta może rzutować na limit środków, na jaki został ogłoszony obecnie zakończony konkurs w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego (LGR-Op/WK/02/2014).

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna"  oczekuje na oficjalną informację ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dalszego postępowania w odniesieniu do naboru nr  (LGR-Op/WK/02/2014). W związku z powyższym, ocenawniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ten konkurs nadal pozostaje zawieszona.

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR "Opolszczyzna" - 10.02.2014 r.
Protokół Z posiedzenia komitetu LGR "Opolszczyzna" - 11.03.2014 r.
Uchwała nr XIV/I/14 z dnia 10.02.2014 r.
Uchwała nr XV/II/14 z dnia 11.03.2014 r.
Uchwała nr XV/III/14 z dnia 11.03.2014 r.
Uchwała nr XV/IV/14 z dnia 11.03.2014 r.
Wzór formularza odwołania

 

 

 

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW 

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków dla sektora publicznego i społeczno - gospodarczego, przeprowadzonego w dniach 29.01 - 28.02.2014 r. w ramach środka 4.1 PO RYBY 2007 - 2013 z zakresu operacji polegających na:

- Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (dla sektora publicznego - nr naboru: LGR-Op/WK/01/2014),

- Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (dla sektora społeczno - gospodarczego - nr naboru: LGR-Op/WK/02/2014),

- Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (dla sektora społęczno - gospodarczego - nr naboru: LGR-Op/RR/01/2014),

- Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (dla sektora społeczno - gospodarczego - nr naboru: LGR-Op/PW/01/2014),

oraz

- Ochronie środowiska lub dzedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybacta, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (dla sektora społęczno - gospodarczego - nr naboru: LGR-Op/OŚ/01/2014)

do Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna" napłynęły łącznie 33 wnioski o dofinansowanie.

Listy złożonych wniosków o dofinansowane znajdują się poniżej.

Rejestr - LGR-Op-WK-01-2014
Rejestr - LGR-Op-WK-02-2014
Rejestr - LGR-Op-RR-01-2014
Rejestr - LGR-Op-PW-01-2014
Rejestr - LGR-Op-OŚ-01-2014

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:

 

Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie odpowiednio przez sektor publiczny oraz sektor społeczno – gospodarczy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na następujące rodzaje operacji:

 

 

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 

-  limit dostępnych środków dla sektora publicznego w ramach naboru wynosi 370 940,42 złotych;

 

- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 329 188,54 złotych;

 

  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 

-  limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 611 617,65 złotych;

 

  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 

- limit dostępnych  środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 271 379,66 złotych.

 

  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
    od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

 

- limit dostępnych środków dla sektora społeczno – gospodarczego w ramach naboru wynosi 219 341,78 złotych;

 

 

 

Termin składania wniosków: od 29.01.2014 r. do 28.02.2014 r.

 

 

 

Miejsce składania wniosków :

 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3,  45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

 

 

 

Tryb składania wniosków:

 

Wniosek wraz z załącznikami (1 egzemplarz) należy składać na odpowiednim formularzu,

 

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD),

 

Wniosek należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

  • wzór wniosku o dofinansowanie;
  • wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
  • kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (uwaga - nastąpiło doprecyzowanie zapisów dotyczących kryteriów wyboru operacji);

 

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualne kryteria wyboru operacji LGR "Opolszczyzna"
Formularz wniosku o dofinansowanie
Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Uproszczony plan biznesowy operacji
Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie