Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu są lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło konkursy dla LGR. W wyniku pierwszego konkursu zostało wyłonionych 26 najlepszych LGR, natomiast w drugim konkursie 22 grupy. Otrzymały one możliwość przygotowania najlepszej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten sposób grupami Instytucja Zarządzająca podpisała umowę na realizację strategii. Dzięki temu LGR mogą realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje mogą być przeprowadzane tylko na terenie gmin, do których należą LGR.
LGR  oceniają projekty operacji składane przez beneficjentów, ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt przekazany jest  samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należy weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.

LGR „Opolszczyzna” została wyłoniona w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - [ZOBACZ]

Liczba LGR zwiększyła się obecnie do 48 działających na terenie każdego z 16 województw. Wszystkie wybrane LGR (48) zajmują prawie 1/4 powierzchni Polski (22,56%), i prawie co dziesiąty Polak zamieszkuje obszar objęty LSROR (ludność LGR stanowi 9,57% ludności całego kraju).
Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013". Całość środków na PO RYBY 2007-2013 wynosi blisko 1 mld euro i jest to druga, po Hiszpanii alokacja co do wysokości w Europie.

Do pobrania:

  • ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 PO RYBY 2007 – 2013 - [ZOBACZ]
  • BROSZURA INFORMACYJNA NT. 4 OSI PRIORYTETOWEJ PO RYBY 2007 – 2013 PT. „JAK RYBA W FUNDUSZACH – ZARZUCAMY SIECI NA DOTACJE. PRZEWODNIK PO OSI 4 PO RYBY 2007 – 2013” - [ZOBACZ]
http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=7606&idd=5927