Drukuj

Informujemy, iż z dniem 21 maja 2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.


Zmiana dotyczy wykreślenia paragrafu 15 (treść tego paragrafu poniżej).
Wnioskodawcy ubiegający się po 21 maja 2013 r. o dotację na działania inwestycyjne będą musieli posiadać na dzień złożenia wniosku, aktualne pozwolenie na budowę lub złożone już zgłoszenie. Tym samym nie będzie już możliwości składania studium wykonalności projektu.

W załączeniu zmiana rozporządzenia.

§ 15. 1. W przypadku braku pozwolenia albo zgłoszenia, o których mowa w § 12, stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 10 dokonuje się na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji, przy czym warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.

2. Studium wykonalności projektu, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza według wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.

3. W przypadku określonym w ust. 1 beneficjent nie składa planu biznesowego operacji, o którym mowa w § 11 ust.1.

Rozporządzenie ze zmianami