trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 24 czerwca 2019 do 5 lipca 2019 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

1.

11/2019

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

386.676,00

2. 12/2019 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 489.495,00

3.

13/2019

1.1.4  Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury 300.000,00 
4. 14/2019 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego 519.840,00
5.  15/2019 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 57.735,00
6. 16/2019 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczenie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów 217.000,00
5.  17/2019 2.1.2 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb 300.000,00
6.  18/2019 2.1.3 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 400.000,00
7.  19/2019 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 200.000,00
10. 20/2019 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 100.000,00

Harmonogram naborów na wszystkie przedsięwzięcia znajduje się TUTAJ