RLGDInformujemy, iż w dniu 12 lipca 2018 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na Posiedzeniu w Popielowie, dokonała weryfikacji zasadności złożonych protestów dotyczących przeprowadzonej w dn. 20 czerwca 2018r. oceny czterech wniosków o dofinansowanie.

 

Podczas posiedzenia rozpatrzono następujące protesty:

- Protest Gminy Tułowice dot. projektu pt. „Adaptacja i wyposażenie kuchni Sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką” – nr wniosku: 14/2018-2.2.1-5 (protest dotyczy oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Rozwoju - operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznej do jej wyboru),

Protest uznano za zasadny, w związku z czym wniosek został poddany ponownej ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami. W wyniku ponownej oceny kryteriów, które zostały ujęte w proteście, wniosek otrzymał 37 punktów. W związku z otrzymaniem minimalnej liczby punktów, wniosek został wybrany do dofinansowania. 


 - Protest Gminy Świerczów dot. projektu pt. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” – nr wniosku: 14/2018-2.2.1-2 (protest dotyczy oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Rozwoju - operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznej do jej wyboru),

 Protest uznano za zasadny, w związku z czym wniosek został poddany ponownej ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami. W wyniku ponownej oceny kryteriów, które zostały ujęte w proteście, wniosek otrzymał 40 punktów. W związku z otrzymaniem minimalnej liczby punktów, wniosek został wybrany do dofinansowania.  


-   Protest Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” dot. projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej” – nr wniosku : 15/2018-2.3.1-1 (protest dotyczy oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią Rozwoju).

W związku ze złożeniem protestu po terminie, Rada RLGD podjęła Uchwałę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia.  


 -   Protest Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” dot. projektu pt.  „Opolski szlak kultury i tradycji rybackiej” – nr wniosku: 16/2018-2.4.1-1 (protest dotyczy oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią Rozwoju). 

 W związku ze złożeniem protestu po terminie, Rada RLGD podjęła Uchwałę o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia. 


 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA