Kulinarne Wariacje Opolszczyzny

RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach 01-16 lutego 2018 roku, o numerach od 1/2018 do 9/2018 wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w połowie marca 2018 r. O szczegółach będziemy informowali. 

 

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

 

1.

1/2018

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

1.000.000,00 

250 968,00

749.032,00 
 

2.

2/2018

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

160.105,00 

142.760,00 

14.3745,00 
 

3.

3/2018

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

709.945,00 

BRAK WNIOSKÓW

709.945,00
 

4.

4/2018

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

702.941,00 

461.282,00 

241.659,00 
 

5.

5/2018

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

400 000,00 

399.990,00 

10,00 
 

6.

6/2018

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

753.394,00 

700.177,00

53.217,00
 

7.

7/2018

2.4.1

Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

100 000,00 

BRAK WNIOSKÓW

100 000,00
 

8.

8/2018

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

100.000,00

92.558,00 

7.442,00 
 

9.

9/2018

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie.

300.000,00

285.627,69 

14.372,31

trzy loga UE RLGD