RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 24 czerwca  do 5 lipca 2019 roku, o numerach od 11/2019 do 20/2019  wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest na 29 lipca 2019 r. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco.

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

11/2019

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

386.676,00 

 322.688,00  63.988,00

2.

12/2019

1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 489.495,00  182.205,00 307.290,00

3.

13/2019

1.1.4 Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury 300.000,00 brak wniosków 300.000,00
  4. 14/2019 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego 519.840,00 brak wniosków 519.840,00
 

5.

15/2019

1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 57.735,00 brak wniosków 57.735,00
  6. 16/2019 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów 217.000,00  217.000,00 0,00
  7. 17/2019 2.1.2 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb 300.000,00 brak wniosków 300.000,00
  8. 18/2019 2.1.3 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 400.000,00 brak wniosków 400.000,00
  9. 19/2019 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 200.000,00 brak wniosków 200.000,00
  10. 20/2019 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 100.000,00 brak wniosków 100.000,00

trzy loga UE RLGD