RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 19 października do 2 listopada  2018 roku, o numerach od 19/2018 do 22/2018 wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w drugiej połowie listopada 2018 r. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco.

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

19/2018

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

786.676,00zł

213 064,00zł 573.612,00 zł

3.

20/2018

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

610.945,00zł

610.164,00zł 781,00 zł

3.

21/2018

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

651.690,00 zł

517.000,00zł
134.690,00zł
 

4.

22/2018

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie.

300.000,00 zł

150.000,00zł
150.000,00zł

trzy loga UE RLGD