fot.Janusz Preuhs

1W dniu 25 maja br. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zorganizowała na terenie swojej siedziby w Biestrzynniku dwa szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Priorytetu 4. Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". W szkoleniu dotyczącym możliwości dofinansowania projektów, które wybierane są do wsparcia przez Radę RLGD "Opolszczyzna", uczestniczyli przedstwiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Na szkoleniach omówiono m.in. sposób wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie oraz ogólne zasady dofinansowania projektów, skupiając się przede wszystkim na warunku utrzymania lub utworzenia w wyniku realizacji projektu miejsca pracy (głównie w przypadku podmiotów gospodarczych), omówienia lokalnych kryteriach wyboru oraz kosztach kwalifikowalnych projektu.

 

1

2

3

4

6

5