Logo PO Rybactwo Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018r. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" podpisała z Województwem Opolskim umowę o dofinansowanie nr 00031-6523.2-SW0830001/18 na realizację operacji własnej  w ramach Przedsięwzięcia 2.4.1 - Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką. 

Cel operacji: Promocja obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką poprzez wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny  system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR

Zakres operacji: Operacja przewiduje realizację jednego komplesowego filmu promocyjnego nt. dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz jedenastu krótszych filmów promocyjnych nt. gmin wchodzących w skład obszaru RLGD.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 62 730,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00zł, w tym: 42 500,00zł współfinanwianie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego .

trzy loga UE RLGD